Cele działalności

Celami działalności Fundacji „FANARI” są:
1. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
4. Działalność charytatywno-opiekuńcza.
5. Dobroczynność.
6. Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom, rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej (np. w następstwie choroby) oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
7. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Szkolnictwo.
9. Szpitalnictwo i praktyka lekarska.
 
Fundacja „FANARI” realizuje swoje cele statutowe poprzez podejmowanie wszelkich, prawem dozwolonych działań, w szczególności:
1. Pomoc merytoryczna, finansowa i rzeczowa dla dzieci i dorosłych zagrożonych utratą zdrowia
2. Organizowanie akcji pomocy dzieciom i dorosłym z udziałem innych podmiotów.
3. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci i dorosłych.
4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
5. Pomoc w leczeniu, rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
6. Pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza w wyniku chorób, wypadków i katastrof.
7. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji.
8. Współpracę ze służbą zdrowia, zarówno publiczną, jak i prywatną, z placówkami oświatowymi i opiekuńczymi, w celu realizacji zadań i celów statutowych Fundacji.
9. Współpracę z administracją państwową i samorządową oraz wszelkimi innymi instytucjami, organizacjami i osobami, w celu realizowania zadań i celów statutowych Fundacji.
10. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków rzeczowych i finansowych, niezbędnych do realizacji celów zadań statutowych Fundacji, w tym pozyskiwanie mecenasów spośród przedstawicieli władz oraz osób fizycznych i prawnych.
11. Wynajem wolnych pomieszczeń na wykonywanie usług medycznych, opiekuńczych i edukacyjnych.
12. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami mającymi zbieżną z Fundacją działalność.
13. Reklamowanie sponsorów i darczyńców Fundacji.
14. Niesienie pomocy osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, chorym i starszym.